केंद्रीय माहीतीचा अधिकार अधिनियम २००५

 
अपिलीय अधिकारी व माहिती अधिकारी यांची यादी
.क्र. विभागाचे नाव
  मानव विकास आयुक्‍त कार्यालय, औरंगाबाद माहितीचा अधिकार अधिनियम अंतर्गत कलम 4(1) नुसार माहिती
1 अपील
2 मह्सुल
3 सामन्य प्रशासन
4 रोजगार हमी योजना
5 पुरवठा
6 पुनर्वसन
7 करमनुक शुल्क
8 विकास-अस्थापना
9 विकास-नियोजन
10 अंतर्गत लेखा परिक्षन/ताळमेळ
11 नगररचना
12  मागास वर्ग कक्ष
13 नियोजन
14 जलस्वराज
15 नगर पालिका प्रशासन